dokumenti/bannerji/2013/2_upkac.pngdokumenti/bannerji/2013/4_sadovanjak.pngdokumenti/bannerji/2013/5_drevo.png

Cilj projekta

A) VZPOSTAVITEV SISTEMA TRAJNEGA VARSTVA VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV

- vzpostavitev kritične mase travniških sadovnjakov

- obnova obstoječih sadovnjakov

- vzpostavitev novih površin kot vzorčnih primerov

- izvedba naravovarstvenih študij in priprava upravljavskih ukrepov

- krepitev zavedanja širše javnosti o pomembnosti in vrednosti travniških visokodebelnih sadovnjakov

 

B) INTEGRALNA PROAKTIVNA POVEZANOST DELEŽNIKOV

- oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja

- oblikovanje mehanizmov trajnostnega podjetništva v luči maksimalne ekonomske izrabe produktov travniških sadovnjakov

- pridobitev strojno tehnične opreme in ekonomizacija pridelave in predelave sadja

 

c) VZPOSTAVITEV ČEZMEJNE PARTNERSKE MREŽE NA PROJEKTNEM OBMOČJU 

-  ozaveščenost in informiranost splošne javnosti o pomenu ohranjanja visokodebelnih sadovnjakov kot elementov naravne dediščine s poudarkom na ohranjanju jezika in krepitvijo identitete porabskih Slovencev

- pretok strokovnega znanja  in prenos praktičnih izkušenj  na  širšo javnost

- maksimalni izkoristek ter dopolnjevanje izkušenj, finančnih struktur in strokovnega znanja na večih ravneh in področjih

- širjenje obstoječih poslovnih mrež vključenih akterjev